Saturday, September 1, 2012

Sacerdoti

                                          
Gilberto Sacerdoti, Vendo Vento (Einaudi 2001)